wtorek, 9 maja 2017

Własności psychometryczne Testu Kompetencji i Stylów Managerskich dla Liderów Sprzedaży (TKSM-LS)

Przy okazji opisu każdej swojej metody przypominam, jak ważne jest by była ona rzetelna i trafna :) Nie inaczej będzie w przypadku Testu Kompetencji i Stylów Managerskich dla Liderów Sprzedaży (TKSM-LS). W niniejszym poście przeczytacie zatem, jak pod względem każdego z tych kryteriów dobroci testów wypada właśnie Test Kompetencji i Stylów Managerskich dla Liderów Sprzedaży (TKSM-LS). Dzięki tym informacjom dowiecie się, jak dokładną miarą jest ten test oraz co dokładnie mierzy.


Zacznijmy od rzetelności. Test Kompetencji i Stylów Managerskich (TKSM-LS) jest narzędziem psychometrycznym, którego rzetelność, mierzona wskaźnikiem Alpha Cronbacha wynosi dla wyników ogólnych średnio 0,80 a dla kompetencji średnio 0,70. Jak wielokrotnie wcześniej pisałem, minimalny poziom dokładności pomiaru, a więc rzetelności, jakiego należałoby się spodziewać po testach przeznaczonych do diagnozy indywidualnej to właśnie 0,70 a do badań naukowych 0,60. Można zatem stwierdzić, że Test Kompetencji i Stylów Managerskich dla Liderów Sprzedaży (TKSM-LS) spełnia ten warunek.

Następnie trafność zewnętrzna TKSM-LS. Związek kompetencji i stylów managerskich liderów sprzedaży z kryteriami zewnętrznymi mierzony był na dwa sposoby. Pierwszy polegał na zebraniu odpowiednich informacji w ramach metryczki dołączonej do TKSM-LS. Pytania o efektywność były następujące: 1) jakbyś ocenił swoją efektywność w roli managera sprzedaży? (A), 2) jakby ocenił ją Twój szef (B)?, 3) jakby ocenili ją Twoim współpracownicy (C)? Badani zostali poproszeni, by odpowiadając na to pytanie myśleli o swoim obecnym, a w przypadku osób obecnie nie pracujących lub nie pełniących obecnie roli managerskiej, ostatnim miejscu pracy, gdzie zarządzali zespołem.
 
Drugi sposób na zebranie danych kryterialnych polegał na równoległym do TKSM-LS przedstawieniu osobom badanym Kwestionariusza Efektywności Organizacyjnej (KEO), służącego do pomiaru 4 rodzajów efektywności w funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej (zespołu) podlegającej danemu managerowi i skorelowaniu z nim wyników z TKSM-LS. Są to: 1) efektywność wynikająca z efektywnego zarządzania ludźmi – ich satysfakcja z pracy, przywiązanie do organizacji, relacje w zespole oraz z przełożonym, rozwój ich kompetencji oraz kariery (D); 2) efektywność wynikająca z efektywnego zarządzania procesem (czy też pracą lub projektami), czego przejawem jest wysoka jakość wykonanej pracy, jej terminowość, ogólna zgodność z oczekiwaniami/ standardami, czy wreszcie jej wykonanie w sposób bezpieczny (E); 3) efektywność wynikająca z efektywności w zakresie kreowania zmiany, co objawia się generowaniem innowacji, inicjowaniem zmian, twórczym podejściem do pracy (F); 4) efektywność wynikająca z efektywności w zakresie wydajności i produktywności, często określana mianem rentowności czy efektywności finansowej (G). KEO dostarcza także wyniku o ogólnej efektywności organizacyjnej (H). 

Tabela poniżej prezentuje korelacje pomiędzy poszczególnymi kompetencjami i stylami mierzonymi za pomocą TKSM-LS a omówionymi powyżej zewnętrznymi kryteriami efektywności managerskiej. Podane zostały tylko korelacje istotne statystycznie:
 Kompetencja/ styl

Liczba awansów

A

B
  C
D

E

E

G

H

Ogólna kompetencja mng

0,22

-

-

-

0,20

-

0,20

-

0,19

Klaryfikowanie

-

0,25

0,23

-

0,19

-

0,20

0,19

0,25

Konsultowanie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Monitorowanie

-

0,26

0,22

0,19

0,19

0,21

0,26

0,26

0,32

Rozwijanie

-

-

-

-

-

-

0,22

-

-

Wspieranie

-

-

-

-

-

-

0,20

-

-

Korygowanie/ interwenio

-

0,21

-

-

-

-

-

-

-

Motywowanie pozytywne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Motywowanie negatywne

-

0,25

-

-

-

-

-

-

-

Oddziaływanie na motyw

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Myślenie systemowe

0,22

-

-

-

-

-

-

-

-

Rozwiązywanie problem

-

0,21

0,21

0,23

 

0,21

0,29

-

0,27

Autorytaryzm (styl)

-

0,35

0,23

-

0,20

-

0,19

-

0,27

Demokratyzm (styl)

-

-

-

-

-

-

-

-

-
 

I ostatnia sprawa. Trafność wewnętrzna kompetencji i stylów managerskich. Skale do pomiaru stylów przywódczych, zbudowane w oparciu o klasyczny model Lewina i Lippitta (1938) okazały się zgodnie z oczekiwaniami teoretycznymi, ale też i wynikami wielu badań empirycznych, niezależne od siebie (rho=0,17; p>0,005). Poza tym każdy ze stylów korelował bardziej z tymi kompetencjami, wyłonionymi na postawie modelu Triarchicznej Taksonomii Zachowań Przywódczych G. Yukla (1998), z którymi powinien (ze względu na podobieństwo definicji).
 
Powyższe dane potwierdzają wysokie własności psychometryczne Testu Kompetencji i Stylów Managerskich dla Liderów Sprzedaży (TKSM-LS). Tym samym oznacza to, że TKSM-LS jest bezpiecznym narzędziem diagnostycznym, które można wykorzystywać w projektach rekrutacyjnych i rozwojowych. 
 
Zapoznaj się z przykładowym raportem z badania TKSM-LS.  

1 komentarz:

  1. TKSM-LS wykorzystywany jest w wielu firmach wiodących. Dane bardzo dobrze obrazują własności psychometryczne.

    OdpowiedzUsuń