czwartek, 14 stycznia 2010

Tłumacze konsekutywni - specyficzny układ predyktorów w grupie kandydatów bez doświadczenia

Opisuję tutaj obliczenia, które przeprowadziłem, aby sprawdzić czy po usunięciu z puli wszystkich badanych tych kandydatów, którzy mają doświadczenie w wykonywaniu pracy, o którą się starają, zmieni się układ predyktorów trafnych prognostycznie. Okazało się, że dla grupy kandydatów na stanowisko tłumacza konsekutywnego tak. Jest to post pomocniczy, który pozwolił mi sformułować pewne ogólniejsze wnioski opisane gdzie indziej pod tytułem "Cechy dobrego tłumacza ustnego". Jest to post skierowany do osób szczególnie zainteresowanych selekcją tłumaczy ustnych.

W poście zatytułowanym "Przewidywanie jakości pracy u kandydatów na tłumaczy konsekutywnych" podałem informację, że istotnymi statystycznie predyktorami jakości tłumaczenia są 1) niska Aktywność (AK) i 2) niska Perseweratywność (PE) mierzone za pomocą FCZ-KT. Jednak w badanej próbie znaleźli się zarówno kandydaci już posiadający doświadczenia w tłumaczeniach ustnych jak również całkowici nowicjusze. Wydaje się jasnym, że wpływ cech temperamentu na jakość wykonywanej pracy będzie bardziej widoczny w tej drugiej grupie. Postawiłem w związku z tym hipotezę, że w grupie kandydatów bez doświadczenia więcej cech temperamentu niż tylko te dwie będzie trafnie prognozować jakość ich racy. Jak się okazało miałem rację.

Otóż pod względem płynności tłumaczenia najlepiej wypadają kandydaci, którzy w FCZ-KT uzyskali wyniki surowe:
  • średnie w Żwawości (ŻW) (11-13) 
  • średnie w Reaktywności (RE) (7-11) 
Natomiast pod względem trafności najlepiej wypadają kandydaci, którzy w FCZ-KT uzyskali wyniki surowe:
  • niskie w Aktywności (AK) (max. 10) 
  • wysokie we Wrażliwości Sensorycznej (WS) (min. 19) 
  • średnie w Wytrzymałości (WT) (11-13) 
Hipoteza zatem w pełni potwierdzona. W grupie kandydatów do pracy na stanowisku tłumaczy konsekutywnych, którzy nie mają doświadczenia zawodowego w tłumaczeniach ustnych warto badać temperament, ponieważ poszczególne jego cechy wpływają na jakość pracy, jaką kandydaci ci będą wykonywać po zatrudnieniu. Co ciekawe, nie dotyczy to PE, która w tej próbie nie okazała się istotnym predyktorem.

Na koniec chcę zwrócić uwagę, że podane w nawiasach wyniki surowe informują o tym, jakiego dokładnie wyniku w FCZ-KT kandydatata poszukiwać, by stwierdzić czy posiadane przez niego natężenie danej cechy jest niskie, średnie czy wysokie. Oczywiście przedziały te mogą się nie pokrywać z podanymi w podręczniku do tego testu, ponieważ zostały one obliczone dla różnych prób i w różnych warunkach. Te moje pochodzą z próby kandydatów biorących udział w selekcji do pracy na stanowisku tłumacza konsekutywnego, a te podręcznikowe z... odsyłam do podręcznika. Zachęcam.

Zastanawia mnie teraz, czy jeśli podobnej analizy dokonam osobno dla kandydatów posiadających już jakieś doświadczenie w tłumaczeniu ustnym, to czy także dla niej wyłoni się pewien specyficzny układ predyktorów? Być może wcale nie będą to cechy temperamentu?

1 komentarz: